خرید بلیط جدید

ردیف تاریخ سانس تعداد بزرگسال مبلغ تعداد خردسال مبلغ تعداد بازنشسته مبغ جمع مبالغ توضیحات عملیات